Modul de adresare a petițiilor către Direcția de Sănătate Publică a județului Sibiu

20. 01. 13
  1. În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului Nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori poștă electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome, denumite în continuare autorități și instituții publice.
  2. Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului, inclusiv cele sosite prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, nu se iau în considerare și se clasează.
  3. Datele de identificare a persoanei fizice sunt cele din cartea de identitate/ actul de identitate: numele, prenumele și domiciliul persoanei.
  4. Prin date de identificare a persoanei juridice se înțelege: denumirea, sediul , numărul de înregistrare în registrul comerţului sau într-un alt registru public, codul unic de înregistrare şi alte elemente de identificare, în condiţiile legii.
  5. În cazul în care un petiționar adresează Direcției de Sănătate Publică a județului Sibiu mai multe petiții, sesizând aceeași problemă, acestea se vor conexa, petentul urmând să primească un singur răspuns, care va face referire la toate petițiile primite.
  6. Dacă după trimiterea răspunsului se primește o nouă petiție de la același petiționar ori de la o autoritate sau instituție publică greșit sesizată, cu același conținut, aceasta se clasează la numărul initial, făcându-se mențiune despre faptul că s-a răspuns.