17. 09. 28

Ministerul Sănătății organizează începând cu data de 1 noiembrie 2017 sesiune de examen pentru obținerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentiști și farmaciști.

17. 08. 17

Ministerul Sănătăţii  organizează în perioada 18 octombrie-24 noiembrie 2017 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2017, cu respectarea prevederilor  Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu completarile ulterioare, 

Excepţie de la data de începere a sesiunii de examen face specialitatea Anestezie şi terapie intensivă, pentru care examenul se organizează la data de 16 septembrie 2017 (sâmbătă), simultan cu examenul EDA.

Pentru a descărca Publicația privind organizare și desfășurarea examenului, apăsați AICI.

17. 05. 16

Ministerul Sănătății organizează la data de 21 iunie 2017, examen pentru obținerea gradului de primar pentru medicii, medicii dentiști și farmaciștii cu o vechime de minimum 5 ani ca specialiști până la data de 31 decembrie 2017, efectuată în specialitatea pentru care doresc să obțină gradul profesional.

16. 10. 27

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, examenul de grad principal-sesiunea 2016, conform Ordinului MS nr. 1044/12.09.2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 750/27.09.2016.

Examenul de grad principal se organizează pentru: asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali (balneofizioterapie și recuperare medicală; farmacie; igienă și sănătate publică; igienist de cabinet stomatologic; stomatologie; laborator; medico-social; nutriție și dietetică; radiologie și imagistică medicală), surori medicale și oficianți medicali.

Datele de desfășurare a examenului, pe specialități:

 • 17.11.2016 – examen – asistenţi medicali generalişti, surori medicale, oficianţi medicali;
 • 18.11.2016 – examen – asistenţi medicali- alte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti.

Înscrierile la examen se fac în perioada 19.10-07.11.2016, pentru toate specialităţile, la sediul filialei județene OAMGMAMR Sibiu, strada Hegel, Nr. 13, tel. 0269-212108.

Documente necesare înscrierii:

1. La înscriere, candidatul va depune un dosar cu şină, care va conţine următoarele documente:

 • cererea de înscriere cu datele de contact (telefon și E-mail);
 • copia actului de identitate;
 • copia diplomei de absolvire/licenţă sau echivalentă a uneia din următoarele categorii de instituţii de învăţământ: liceu sanitar; şcoală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/ de asistenţă medicală/ de moaşe; La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice “în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;
 • copia atestatului de echivalare, după caz;
 • în cazul candidaților cu formare profesională efectuată în străinătate și recunoscută în România, în condițiile legii, candidatul va depune copia diplomei obținute în străinătate însoțită de traducerea legalizată în limba română și de copia documentului de recunoaștere a calificării în România;
 • adeverinţă eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:
  • experiența profesională cumulată de minimum 5 ani la data susținerii examenului, dobândită în condițiile legii în specialitatea atestată de titlul de calificare, indiferent de nivelul acestuia; în adeverinţa eliberată de anjagator trebuie precizat OBLIGATORIU că experiența profesională cumulată în specialitate (ex.: „Doamna Popescu Ionela are o experiența profesională cumulată de 5 ani în specialitatea de asistent medical generalist”) şi că angajatul a lucrat cu NORMĂ ÎNTREAGĂ sau echivalent.
  • condițiile de încadrare și de durată precizate pentru următoarea situaţie: la examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obţinut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, cu modificările şi completările ulterioare,  pot participa și asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie care fac dovada încadrării, în condițiile legii, în funcția de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parțial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susținere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialității respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneo-fizioterapie, de nutriţie şi dietetică, de igienă şi sănătate publică.
 • copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
 • dovada plăţii sumei de participare la examen:
  •  cuantumul sumei de participare la examen este de 120 lei/participant;
  • suma se va plăti în contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON, GARANTI BANK-SUCURSALA MIHALACHE, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984;
  • pe documentul de plată plătitorul va menționa “Suma de participare examen grad principal-2016”.

2. Candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, şi Certificatul de voluntariat emis de către organizaţiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcţie de timpul efectiv de lucru prestat;

3. În situaţia în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată şi traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă a statului în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei pe teritoriul acelui stat;

4. Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

Tematica şi bibliografia pentru examen pot fi consultate la adresa http://www.oamr.ro/tematica-si-bibliografia-pentru-examenul-de-grad-principal-sesiunea-2016/.

Testele aplicate la examenele de grad principal anterioare sunt disponibile pe site-ul: http://www.oamr-iasi.ro/concursuri.php.

Documente ajutătoare:

16. 09. 01

Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 19 octombrie-19 noiembrie 2016 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2016, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, cu modificările şi completarile ulterioare.

Înscrieri

Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi din reţeaua de asistenţă medicală, vor depune dosarele de înscriere în perioada 5-19 septembrie 2016, la direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, respectiv la ministerele cu reţea sanitară proprie.

Pentru specialitatea Anestezie și terapie intensivă, dosarele de înscriere de vor depunde în perioada 25 august - 06 septembrie 2016, la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare: Arad, București, Braşov, Cluj-Napoca, Craiova, Constanța, Galați, Iași, Oradea, Sibiu, Tg. Mureș și Timișoara.