19. 12. 23

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI SIBIU organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant personal contractual: 1 POST DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST S, specialitate igienă în cadrul Compartimentului Supraveghere/Control Boli Transmisibile.

Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Sibiu, mun. Sibiu, str Gheorghe Bariţiu, nr. 3, în zilele de 21.01.2020 (proba scrisă) şi 22.01.2020 (interviul), începând cu ora 09.00. Dosarele se depun la aceeaşi adresă, Biroul RUNOS, din 24 decembrie 2019 până la data de 10 ianuarie 2020.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 • Cerere de înscriere la concurs adresată directorului Executiv al D.S.P.J. Sibiu (formular tipse completează după verificarea documentelor);
 • Curriculum Vitae;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Copie acte studii pentru postul de asistent medical principal generalist S, specialitate igienă:
  • Diplomă/Certificat de absolvire a unei unităţi de învăţământ sanitar superior;
  • Adeverinta specialitate igiena;
  • Adeverinţă grad principal;
 • Copie Carnet de muncă sau, după caz, Adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
 • Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • Certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. avizat pe anul 2020.

Informaţii suplimentare la Biroul RUNOS, Camera 2, telefon 0369-801811, E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 1. Tematica concurs ocupare post de ASISTENT MEDICAL GENERALIST S SPECIALITATE IGIENĂ și Bibliografie - Igienă.

PV page 0001

19. 09. 09

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI SIBIU scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină de familie la Compartimentul Evaluare și promovare a sănătății.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 1. a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
 2. b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
 3. c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 4. d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
 5. e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
 6. f) cazierul judiciar;
 7. g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
 8. h) chitanță de plată a taxei de concurs;
 9. i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Tematica de concurs este cea pentru medic specialist/primar în specialitatea postului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0369.801.811.

19. 09. 02

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului SIBIU organizează examen pentru promovarea în grad profesional superior şi principal, la care pot participa funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru promovare.

Examenul va avea loc la sediul instituţiei în zilele de 1 şi 3 octombrie 2019, începând cu ora 9:00.

Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 zile de la data anunţului la biroul RUNOS al D.S.P. Sibiu.

Sibiu, 21 august - 9 septembrie 2019

19. 06. 19

Direcția de Sănătate Publică a județului Sibiu organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante:

 1. Inspector clasa I grad principal (specialitatea inginer ingineria produselor alimentare, 5 ani vechime);
 2. Referent clasa III grad superior (asistent medical, grad principal cu diplomă de bacalaureat, 7 ani vechime).

 Ambele posturi sunt la Compartimentul Inspecția și Controlul Factorilor de Risc din Mediul de Viață.

Concursul va avea loc la sediul instituției în zilele de 24 iulie (proba scrisă) și 26 iulie 2019 (interviul), începând cu ora 09:00.

Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data anunțului, la Biroul RUNOS al DSP Sibiu.

Puteți descărca documentele ajutătoare cu ajutorul link-urilor de mai jos:

Informații suplimentare la telefon: 0369/801811.